Home

Návykové látky zákon

463. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 18. prosince 2013. o seznamech návykových látek. Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. Návykové látky. č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. č. 463/2013 Sb. (nařízení vlády), o seznamech návykových látek. návykové látky - omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlád Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách - zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Nejčastěji užívaná (zneužívaná) návyková látka v České republice - alkohol, tabák Ohrožení pod vlivem návykové látky, § 201 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb. Terénní sociální pracovník pro terénní práci s uživateli návykových látek na území města karviná - nabídka práce; Kontrolor látek na převíjecím stroji, dělník ve výrobě látek - dpp!! - nabídka prác Návykové látky se dělí na omamné (angl. narcotic drugs), jimž se primárně rozumí deriváty opia a konopí, a psychotropní (angl. psychotropic substances). Pojem návykový je hrubě nepřesný, protože řada návykových látek není návykových. (opiový zákon). V USA prohibici zesílil Opium Poppy Control Act z.

b) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 písm. a) definuje návykové látky jako omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek (nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) Užívání návykové látky může vést k závislosti. Častěji slýcháváme pojem drogy. Drogy není třeba rozlišovat podle síly účinku na lehké a tvrdé , přestože se toto rozlišení ujalo ve společnosti. Účinek drog na organismus je velmi individuální (působí na každého různě) a i tzv. lehká droga je schopna. Jiné návykové látky. Návykovou látkou se podle § 2 zákona č. 65/2017 Sb. rozumí kromě alkoholu také tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování. Seznamy návykových látek jsou uvedeny.

§ 110 - Trestní zákon § 274 - Ohrožení pod vlivem návykové látky Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování Tento zákon rovněž vymezuje místa, kam je zákaz vstupu osob, které jsou zjevně pod vlivem návykové látky, tedy včetně alkoholu: veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by (tato osoba) mohla způsobit sobě nebo jiné osobě škodu

463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových láte

Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo výzva k. Kontrola zaměstnanců na návykové látky, včetně alkoholu, by tak měla být součástí preventivních činností každého zaměstnavatele. Kontroly však nesmí být zneužívány a musí probíhat dle přesně daných pravidel, aby byly výsledky prokazatelné. zákon uvádí situaci, kdy se odborné vyšetření neprovádí. Jde o.

Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu a Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dopravní přestupky definuje Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 125c. Trestní čin Ohrožení pod vlivem návykové látky definuje Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 274 NÁVYKOVÉ LÁTKY a přípravky je obsahující PROBLEMATIKU DOVOZU A VÝVOZU NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ JE OBSAHUJÍCÍCH UPRAVUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 167/1998 Sb.).

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem Podle § 106 odst. 4 písm. e) má zaměstnanec povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 35) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci Návykové látky neboli drogy, jsou psychotropní látky, které ovlivňují duševní stav člověka. Působí negativně na lidský organizmus, poškozují vnitřní orgány, především játra, kde se rozkládají. Jsou návykové. Způsobují závislost, která je časově i finančně náročná Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb. - Novela zákon č. 106/2011 Sb.) Tento zákon upravuje: a) zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky, s některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování návykových látek (prekursory) a zacházení s pomocnými látkami, jejich. Zákon přitom ještě zdůrazňuje, že pokud by osoba vyzvaná k tomu, aby se podrobila lékařskému vyšetření, toto vyšetření odmítla, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu, resp. návykové látky

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech Vyhláška č. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků. Vyhláška č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv Návykové látky Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách Vyhláška č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků č. 53/2014 Sb To neplatí, je-li pacient vyšetřován na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v organismu pouze v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí pro diferenciální diagnostiku. (8) Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba Malé množství - množství návykové látky, které nepřevyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta - uvedené v příloze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR spisová značka Tpjn 301/2013 (např. marihuana max. 10 g sušiny, lysohlávky max. 40 ks, LSD max. 5 papírků, hašiš max. 5 g, kokain max. 1 g, metamfetamin. 1. § 125c/ 1b) - Jízda pod vlivem návykové látky. Za tento přestupek, jak víme z článku o alkoholu, hrozí řidiči zákaz řízení v délce 6 až 12 měsíců, pokuta je v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč a 7 trestných bodů do karty řidiče

Návykové látky - VF

Návykové látky. Další informace k oblasti návykových látek naleznete v této samostatné sekci . č. 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů č. 123/2006 Sb. Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. č. 243/2009 Sb (1) Tento zákon upravuje a) zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky (dále jen přípravky), s některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování návykových látek (dále jen prekursory) a zacházení s pomocnými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,1 Zákon hovoří : b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky Vzhledem k tomu že dnes marihuana u nás předepisuje lékaři na různé nemoci, a celosvětový trend vede k legalizaci i pro rekreační účely nebylo by vhodné změnit zákon na: b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo. (1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění.

Zákon jednoznačně a nezpochybnitelně stanovuje mantinely, z nichž správní orgány při posouzení dané věci nikterak nevybočily. Kdyby měl zákonodárce v úmyslu posuzovat u řidičů motorových vozidel či jiných dopravních prostředků míru jejich ovlivnění po požití návykové látky, jistě by tak zákonným ustanovením. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů - Přestupky vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky,. Pokud pojištěný způsobil poškozenému újmu pod vlivem požití alkoholu nebo požití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího a pojistitel vyplatil poškozenému pojistné plnění, má pojistitel proti poškozenému právo na náhradu toho, co za něj plnil. Jedná se o subjektivní právo pojistitele 4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb. 38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. Léčiva 6) obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a léčiva obsahující větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy mohou být vydávány v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept nebo.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů HRUBÁ, Kateřina. Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 10 Zákon neumožňuje fyzickým osobám nabývat návykové látky a přípravky s jejich obsahem jinak než na základě receptu či v rámci hospitalizace, říká mluvčí. Podle Sirého ale v Česku funguje okolo 100 e-shopů a kamenných prodejen, které sporné zboží prodávají. My nejsme průkopníci, prodej u nás funguje roky Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny

Návykové látky a zákon - Policie Č

 1. ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g). i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu 10 )
 2. kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o návykových látkách. Čl.
 3. Policista je oprávněn požadovat, aby se řidič podrobil odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu, za splnění podmínek stanovených v ust. § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., tedy musí existovat důvodné podezření, že řidič je pod vlivem návykové látky

Návyková látka, § 130 - Trestní zákoník č

 1. Návykové látky - projekt pro 2. stupe ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Souhlasím s uložením své diplomové práce v databázi Theses
 2. Podle tohoto ustanovení lze pacienta hospitalizovat bez souhlasu při kumulativním naplnění těchto podmínek: (a) pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, (b) pacient jeví známky duševní poruchy, touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, (c) hrozbu ze strany pacienta nelze.
 3. Účinné látky z konopí se používají i jako součást léčiv. ANO/NE Účinnou a zároveň návykovou látkou marihuany je nikotin. ANO/NE LSD a lysohlávky patří mezi halucinogenní drogy a v ČR je jejich prodej nezákonný. ANO/NE Marihuana obsahuje velké množství pryskyřice z konopí. ANO/NE Kokain se aplikuje šňupáním. ANO/N
 4. (2) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory musí být při dopravě označeny takovým způsobem, aby bylo možné zjistit, že se jedná o tyto látky, přípravky či prekursory, přičemž označení musí být provedeno takovým způsobem, aby nepovolané osoby.

Zákon ale ještě pamatuje na další věci, zejména pak na přestupek Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Ten je definován tak, že řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnanec povinen na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, pod jejich vlivem nesmí na pracoviště ani vstupovat. Zakázáno je pití alkoholu v pracovní době i mimo pracoviště (např. během služebních cest nebo během přestávky) Ohrožení pod vlivem návykové látky. Tohoto přečinu se dopustí řidič, který je natolik ovlivněn návykovými látkami, že to vylučuje jeho způsobilost k řízení vozidla. V případě alkoholu je způsobilost řídit vozidlo vyloučena u každého řidiče při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi

toto rozlišení ujalo ve společnosti. Návykové látky dělíme dle způsobu užívání, dle účinné látky a také z hlediska legislativního, jak bylo uvedeno výše. (25) V tabulce je uveden stručný přehled návykových látek, které můžeme nazývat drogami Návykové látky: omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek (např. kokain, konopí, morfin, opium, heroin, metamfetamin, diazepam, ketamin atd.). Orientační vyšetření: dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic

Návyková látka - Iuridictu

Likvidace nevyužitého zbytku návykové látky (tekutá forma) na pracovišti se provádí v souladu se zákonem o odpadech, vystříknutím do gázy nebo buničité vaty a uložením do spalitelného odpadu. Likvidaci prošlých návykových látek zajišťuje nemocniční lékárna. Účel: léčebný; Způsoby podávání návykových látek Autor: Pavel Daniš. Tento metodický manuál je zpracován do formy výkladové informace týkající se poskytnutí jakéhosi uceleného návodu, jak máte jednat, jakým způsobem máte vést komunikaci-rozhovor a čeho si máte všímat a vyvarovat při kontaktu s osobou, která je, nebo se domníváme, že je, pod vlivem drogy, návykové látky (dále jen NL) (1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který zákon. Alkohol a jiné návykové látky, orientační a odborné lékařské vyšetření, používané metody vyšetření. 2. Vymezení přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost. 3. Věk, nepříčetnost, zavinění a jeho formy. 4. Druhy.

Návykové látky - Policie České republik

Návykové látky v těhotenství (e-kniha) Autor: Blanka Vavřinková ; Tomáš Binder Studie se zabývá charakteristikou populace drogově závislých těhotných, důsledky užívání drog v těhotenství, vlivem jednotlivých skupin návykových látek na plod a průběh těhotenství a léčbou závislosti v tomto období.. Přestupkový zákon upravuje pod pojmem tzv. přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi širokou škálu deliktního jednání nižšího stupně škodlivosti než jsou trestné činy, jejichž skutkové podstaty ve značné míře zrcadlí a doplňuje. Přestupku se dopustí ten, jenž prodá, podá nebo jinak umožní požití návykové látky osobě. ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky 40/2009 Sb. par. 274 odst. 1 7 1592 8,7 Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti BOZP, a to v periodě, kterou si zaměstnavatel sám určí. Obyčejně to bývá 1x za 2 roky. Co se týče obsahu, je zákon poměrně nekonkrétní. nepoužívat alkoholické nápoje či jiné omamné či návykové látky; oznamovat.

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování Cizinec opilý jak zákon káže, trefil na sídlišti Superbem dvě auta. VOLARY - 24/11 2020 - 10:04 - Až tři roky ve vězení hrozí cizinci, který naboural na sídlišti ve Volarech dvě osobní auta.Řídil totiž silně opilý a v dechu měl tři promile Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek říká, že oso ba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat. 2. Alkohol a jiné návykové látky na pracovišti. Zákon vymezuje alkoholické nápoje, kterými jsou lihoviny, víno a pivo a dále nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu Stanovisko se konkrétně týká trestní odpovědnosti řidiče za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hranici vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla 1 promile stanovuje trestní zákon pouze pro alkohol, nikoliv pro jiné návykové látky. Závěr o vině lze nově učinit už na pokladu zjištěné.

PPT - TOXIKOMÁNIE ____________ PowerPoint Presentation

Pořádný průšvih má na triku řidička, která se v úterý večer vydala po Broumarské ulici v pražských Kyjích. Za volant totiž sedla opilá, řízení nezvládla, vjela na trávu a vrazila do jediné lampy široko daleko. Utrpěla lehká zranění a skončila v nemocnici, ještě předtím ale nadýchala přes dvě promile Drogy jsou zde mimo zákon. V podstatě uvádíme několik užitečných rad, jak se nedopouštět kriminální činnosti, a také informace o Alkohol sice nespadá mezi nelegální návykové látky, nicméně za volantem se na něj vztahuje prakticky nulová tolerance. Znamená to, že zjistí-li policejní dechová zkoušk

Herec a hospodský Hanák útočí na protikuřácký zákon: JsmeZměny od května: Protikuřácký zákon, omezení prodeje

Užívání návykových látek :: Ostrov radost

ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou pozdějších předpisů a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Vojtěch Novotný Návykové látky v silniční dopravě Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D Návykové látky v těhotenství-- autor: Vavřinková Blanka Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek-- autor: Vetešník Pavel, Jemelka Luboš Zákon o návykových látkách-- autor: Mahdalíčková Jan Návykové látky jsou rozděleny dle tří typů dělení do skupin návykových látek podle vlivu na þlověka a jejich legálnosti. Jsou to látky, které stojí tzv. mimo zákon, jejich přechováváním, distribucí nebo prodejem se dopouštíme nezákonného jednání. Ilegální drogy jsou látky netolerovan Návykové látky Obsah stránky Jakékoliv fyzické přemístění návykových látek z území jednoho státu do druhého (i v rámci EU) je možné pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR , tranzit přes území ČR je možný pouze s vývozním povolením vydaným příslušným orgánem státu původu zásilky

Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (někdy také protikuřácký zákon) je zákon č. 65/2017 Sb., který upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Účinný je od 31. května 2017 Návrh musí ještě projít Sněmovnou a zákon pak musí podepsat prezident. Předpokládaný termín, kdy by mohl začíná platit, je polovina roku 2021. Odebírat zprávy z TN.cz přímo v. návykové látky, změna, předpis. Zákon o návykových látkách upravuje též zacházení s prekursory a pomocnými látkami, tj. s látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných a psychotropních látek Zákon o Policii České republiky, 1. vydání, 2009 (Vangeli) § 31 [Osoby pod vlivem návykové látky] Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online

§ 130 - Návyková látka : Trestní zákoník - 40/2009 Sb

// Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 21.07.2011. KS: K přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky U přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku při podezření z ovlivnění jinou návykovou látkou než alkoholem, je nutné zjišťovat konkrétní stav ovlivnění pachatele takovou látkou Vyšetření na návykové látky se provádí lékařským vyšetřením zejména odběrem a vyšetřením moče, popřípadě slin a krve. (3) Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je osoba uvedená v odstavci 1 povinna strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím. Návykové látky . č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. č. 123/2006 Sb. (vyhláška), o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. č. 243/2009 Sb

Alkohol a právo Co o užívání alkoholu říká zákon

• Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v 13 stanovuje, že správce a zpracovatel osobních • a kolik bylo návykové látky podáno. Kontrolu tohoto dokumentu provádí: • vedoucí pracovníci. Návykové látky • dokumentace se týká objednávání, uchovávání 7) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. 8) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Pokud způsobí pojištěný škodnou událost pod vlivem požití alkoholu nebo použití návykové látky nebo přípravku, který takovou látku obsahuje, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil. Jedná se o originární právo pojistitele, které vzniká vyplacením pojistného plnění trestní zákon postihuje i jednání, které spočívá v jednání, kterého se jedinec dopustí pod vlivem návykové látky [5], v takovém případě hrozí sankce odnětí svobody na 3 až 8 let a stejné jednání je postihováno v zákoně č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích), kdy v ustanovení 30 odst. 1 písm. g) až ch) [6 Způsob, jakým se přítomnost návykové látky zjišťuje, a práva a povinnosti jednotlivých osob upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění

Řízení vozidla a definice pojmu "za jízdy" - Autoweb

ŘÍZENÍ POD VLIVEM - Právní poradna A

Návykové látky lze dělit z různých hledisek. Doplň chybějící písmena a na linky pojmy opaného významu. Slova vyber z následující nabídky: Zákonem povolené jsou legální, ty, které zákon zakazuje jsou nelegální. Látky připravené uměle v laboratořích nazýváme syntetické, ty, které pochází z přírodníc 3) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů. I. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 1. Nemoci, vady nebo stavy zraku. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 274 § 274. Ohrožení pod vlivem návykové látky (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude.

zákon 379/2005 Sb. nepřekrývá vąechny situace, při nichľ je zakázáno poľívat alkohol a jiné návykové látky nebo být pod jejich vlivem, ale týká se jen samého výkonu přísluąné činnosti a nástupu k jejímu výkonu. Povinnost přísluąné fyzické osoby podrobit se vyąetřen Zda tyto látky začnou na řidiče působit již během jízdy, je pro porušení tohoto zákazu bezvýznamné. řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po užití návykové látky - platí obdobně to, co bylo uvedeno výše. Řidič nemůže usednout za volant svého vozu ani v případě, kdy sice bezprostředně předtím. c) léčiva, návykové látky, přípravky obsahující návykové látky a prekursory drog, d) mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat, která jsou odstraněna v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1069/20094)

Zacházení s návykovými látkami v lékárně - zdravotnických

Ohrožení pod vlivem návykové látky, § 274 - Trestní

Návykové látky a zákon: Co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je to probační a mediační služba, zákonná hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují nějaké zákony. 3. Jak můžu pomoci já a jak pomáhají jiní: Informace o síti sociálních. Oproti ustanovení § 16 zákona č. 379/2005 Sb. vymezil zákon č. 65/2017 Sb. okruh osob, kterým je stanoven zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky šířeji

Konope z automatuINFO

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2013 ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o návykových látkách. Čl. /8 Blanka Vavřinková a Tomáš Binder / Návykové látky v těhotenství NAVYKOVE LATKY.qxp 31.5.2006 15:36 StrÆnka 8 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 2 5 7 A jak je to s orientačním testem na přítomnost návykové látky? Ten může podle § 22 Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provést pedagogický pracovník v případě, kdy se jedná o formu výuky, při níž by žák mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek Aktualizované přílohy Metodického doporučení - Alkohol, Návykové látky, Tabák K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (např. doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální.

 • Albi party hry.
 • Rudolf desenský knihy.
 • Jaké opravy hradí pronajímatel.
 • Kočka šklíba tapeta.
 • Billybio.
 • Jaterní encefalopatie stefajir.
 • Tesla 3 dojezd.
 • Odpočítávání na web.
 • Film 40.
 • Montážní výška wc.
 • Síťová karta princip.
 • Pudilova sherdog.
 • Thai box hradec králové.
 • Valach.
 • Aku zahradní technika.
 • Ponožky stylové.
 • Tepe kartáčky dm.
 • Bublání při dýchání.
 • Spider ild02 manual.
 • Leishmanioza.
 • Patti smith because the night lyrics.
 • Iphone 6 32gb alza.
 • Diana karlovy vary.
 • Piercing do nosu ostrava.
 • Adventní kalendář balea.
 • Daruji obývací stěnu ostrava.
 • Netykavka povaha.
 • Nantes doprava.
 • Retro kuchyňské linky.
 • Pink tour 2018.
 • Taneční pro vysokoškoláky praha.
 • Mp3 přehrávač heureka.
 • Postele z masivu frýdek místek.
 • Automatická kresba význam tvarů.
 • Srnčí guláš kluci v akci.
 • Jak správně držet revolver.
 • Zlomenina prstu na noze délka léčby.
 • Opruzeniny u dívek.
 • 185 km d1.
 • Ruské zbraně 2 světové války.
 • Pořadatel zoh 2026.