Home

Na čem závisí velikost indukovaného napětí

Indukované napětí — Sbírka pokus

Elektromagnetická indukc

 1. V závislosti na změnách indukčního toku se na závitu indukuje napětí, které je také harmonické. Je však velmi malé, proto zvyšujeme indukované napětí tím, že používáme rovinnou cívku s N závity. Pak bude platit . F = N × B × S × cos w t. Velikost indukovaného napětí určuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce
 2. a střídavého napětí - porovnej směr proudu v pokuse a. a c., srovnej jeho velikost (jen u stejnosměrného proudu) Závěr: na čem závisí indukovaný elektrický proud a) v cívce při vzájemné pohybu cívky a magnetu a b) v sekundární cívce při změně proudu v primární cívc
 3. Na čem závisí velikost indukovaného napětí stejnosměrného generátoru? Co si představíš pod pojmem cizí buzení? V jakých případech se nevybudí derivační generátor? Jak se nastavuje výstupní napětí derivačního generátoru? Který stejnosměrný generátor je nejvýhodnější a proč
 4. Elektrické napětí (zkratka U), je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny.Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, to jest práce, potřebná k přenesení.
 5. Prozkoumejme dále, na čem závisí velikost indukovaného napětí a indukovaného proudu. Zkusme magnetem v blízkosti cívky pohybovat nejprve pomalu a pak rychleji, pokus zopakujme se dvěma různě silnými magnety. Indukované napětí a indukovaný proud závisí na velikosti změny magnetického pole a rychlosti jeho změny
 6. 5. Na čem závisí velikost elm. indukovaného napětí? 6. Napiš tři příklady využití elektromagnetické indukce. 7. Jak se nazývají stroje na přeměnu mech. energie na elektrickou? 8. Co je to alternátor. 9. Které zařízení vyrábí stejnosměrný proud? 10. Čím se liší stejnosměrný a střídavý proud? 11

Velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti změny proudu a na počtech závitů obou cívek. Jde o základní princip transformátoru. LENZŮV ZÁKON Indukovaný proud má vždy takový směr, že se svými účinky snaží zabránit změně, která ho vyvolala Žáci prozkoumají, na čem závisí velikost indukovaného proudu. Zjistí, že závisí na tom, jak rychle se magnety v cívce pohybují, na použitém jádře, na počtu závitů cívky, na síle magnetů. Pokud jsou magnety v cívce v klidu, žádný proud se neindukuje Na obrázku jsou zapojeny do série dva elektrické odpory . R1. a . R2. Vliv měřících přístrojů neuvažujte. 8) Vypočtěte velikost proudu . I, pokud odpor . R1 má velikost. 5 k( a napětí . U1. činí 12,5 V. I = mA. 9) Jak velký by byl elektrický odpor . R1, pokud by hodnota . R2. činila 7,5 (, napětí . U2. je 15 V a napětí. Žák ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu. Při změně mag. pole v okolí cívky vzniká mezi jejími svorkami indukované napětí. V uzavřeném obvodu cívky vzniká indukovaný el. proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce Napětí i proud nám dávají představu, co se děje uvnitř obvodu a obě jsou na sobě závislé. V uzavřeném obvodu nemůže existovat napětí bez proudu a naopak. Proto se jim říká základní obvodové veličiny. Určitě víte, že na bateriích je napsáno jaké napětí lze na jejich svorkách naměřit

U střídavého napětí mohou žáci zjistit, na čem závisí velikost indukovaného napětí. Poslední, pátá záložka se nazývá generátor. Tato záložka představuje model alternátoru s možností pozorovat, na čem závisí velikost indukovaného napětí. Práce s těmito programy se mi osvědčila 5. Na čem závisí velikost elm. indukovaného napětí? 6. Napiš tři příklady využití elektromagnetické indukce. 7. Jak se nazývají stroje na přeměnu mech. energie na elektrickou? 8. Co je to alternátor. 9. Které zařízení vyrábí stejnosměrný proud? 10. Čím se liší stejnosměrný a střídavý proud Na jednom konci vodiče vzniká nadbytek elektronů a na druhém konci jejich nedostatek. Mezi konci vodiče vzniká napětí. Směr proudu při elektromagnetické indukci. Směr (polarita) indukovaného napětí závisí na směru pohybu vodiče a na směru magnetického pole. Tento směr určíme pomocí Flemingova pravidla pravé ruky Její velikost závisí na vlastnostech cívky - na délce cívky, obsahu plochy každého závitu, na počtu závitů a na permeabilitě jádra. Indukčnost L je důležitý parametr elektrického obvodu (spolu s odporem R a kapacitou C). Jednotkou indukčnosti -je [L] 2= H (henry) = V s -A 1 = Wb A-1 = m kg s 2 A- Jak závisí velikost indukovaného napětí na natočení závitu v různých místech? Závisí velikost indukovaného napětí na velikosti detekčního závitu? Pokud je cívka bez jádra, na čem závisí velikost indukovaného napětí

 1. závisí velikost a směr indukovaného proudu v cívce vysvětlí princip činnosti stejnosměrného a uvede jeho využití v praxi popíše feromagnetický ampérmetr a voltmetr rozliší Opakování učiva 8. ročníku Elektrodynamika Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodič
 2. Na čem závisí velkost mg. indukce? Kdy můžeme pozorovat elmg. indukci? Co je to indukované napětí a indukovaný proud? Na čem závisí velikost indukovaného napětí? Z nabízených součástí stavebnice sestavíme pokus pro prezentaci elmg. indukce. Created Date
 3. Na čem závisí velikost indukovaného napětí? Popiš, jak lze vytvořit střídavý el. proud. Jak se nazývá stroj, který střídavý proud vytváří? Co je to frekvence, co je to perioda? Jak se označují tyto fyz. veličiny? Jaké mají jednotky? Jaký je vztah mezi frekvencí a periodou? Př: Urči velikost periody při frekvenci 50 Hz

z výsledků měření vyslovit závěr, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce, z výsledků měření vyslovit závěr, na čem závisí směr indukovaného proudu v cívce. Teoretická příprava (teoretický úvod) Z minulých hodin žáci již vědí, že v okolí vodiče s elektrickým proudem existuje magnetické pole změří elektrický proud a napětí ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce určí periodu a kmitočet střídavého proudu popíše funkci transformátoru a jeho využití popíše způsob výroby a přenosu elektrické energie zná rozdíl mezi generátorem a elektromotorem Indukované napětí se na vývodech cívky ale objevuje i tehdy, když se nepohybuje magnet ani cívka, ale dochází ke změně plochy průřezu cívky. Podívejte se na tento aplet ¤. Na čem ještě závisí velikost indukovaného napětí? Zkusme připojit tři cívky s různým počtem závitů do série s ampérmetrem (obr. 1) 4.3.1. Magnetomotorické a magnetické napětí Magnetické pole je vyvoláno pohybem elektrických nábojů tedy elektrickým proudem a na jeho velikosti závisí velikost magnetického pole. Příčinou proudu je elektrické napětí a příčinou vzniku magnetických indukčních čar, j

Na základě výše uvedeného demonstračního pokusu následuje zodpovězení otázky: Na čem závisí velikost a směr indukovaného proudu. Ve druhé části materiálu je zkoumána výše uvedená problematika pro cívky dvě, je zkoumáno, jak lze měnit magnetické pole cívky jinak než pohybem magnetu, a to zapnutím a vypnutím.

Závislost indukovaného napětí na počtu závitů cívky

 1. Elektromagnetická indukce - Wikipedi
 2. Elekromagnetická indukc
 3. Elektrické napětí - Wikipedi

Video: indukce Mgr. Zdeňka Žejdlíkov

Napětí, proud a Ohmův záko

 1. FyzWeb - Výuka elektřiny v Linux
 2. Fyzikální web ZŠ Bučovice71
 3. ELU
 4. A B C D E F 1 2 Fyzika 3 9
 5. Test- F-9:AB Elektromagnet, Elmag
 6. Prezentace aplikace PowerPoin

Závislost indukovaného napětí na počtu závitů cívky

 • Správa domácích financí.
 • Boba fett postavu hraje.
 • Adidas deerupt damske levne.
 • Česká mše vánoční 2017.
 • Csob sms info.
 • Puklice.
 • Leonard whiting.
 • Cesta test.
 • Plenky dada 3 akce.
 • Finfun.com mermaid tails.
 • Porsche vyslovnost.
 • Vintage světla.
 • Air disk míč.
 • Deštný prales sri lanka.
 • Diamond tattoo.
 • Griffinovi star wars.
 • Náhrdelníky z říčních perel.
 • Svantovít.
 • Úhel broušení wolframové elektrody.
 • Hair 1979 online.
 • Sps barvy.
 • Schčmbk.
 • Simpsonovi 30 série cz.
 • Tangram kocka.
 • Ganache recept.
 • Postele z masivu frýdek místek.
 • Diplomy obrázky.
 • Soustružené dřevěné nohy.
 • Patron dětí.
 • Sekera bradatka.
 • Ts bohemia karlovo namesti.
 • Nobelova cena za literaturu čapek.
 • Dámské body sleva.
 • Paddleboard decathlon recenze.
 • Demi lovato simply complicated official documentary cz titulky.
 • Desta náhradní díly.
 • Hydroxid měďnatý.
 • Nutrilon allergy care 2 dr max.
 • Body wraps detox.
 • Diamond tattoo.
 • Björk it's oh so quiet.