Home

Kultury popelnicových polí

Lužická kultura, lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století př. n. l. do 4. století př. n. l. a náležela do širší skupiny kultur popelnicových polí, které od mladší doby bronzové sídlily ve velké části Evropy Název Podolské kultury je převzat po obci Podolí, kde se nachází významné naleziště kultury popelnicových polí z pozdní doby bronzové. Charakteristickým znakem kultury jsou pohřebiště s hroby, u nichž jsou nádoby naplněné popelem zemřelého - urny neboli popelnice

Klášťov. Velkomoravské centrum Jižního Valašska . aneb Hradisko kultury popelnicových polí Nedávné archeologické nálezy na Zlínsku dokládají, že na vrchu Klášťov bylo největší velkomoravské hradisko. Zdejší Slovanské hradisko je zároveň i nejvyšším střediskem kultury popelnicových polí Tag: kultura popelnicových polí. Zajímavosti. Za kanibaly do Českého ráje. 2 ledna, 2013. Kraj, kam dnes proudí v létě i v zimě davy turistů, protože je láká svým poklidem a malebnými přírodními zákoutími, byl v době bronzové rejdištěm pohanských obyvatel, kteří rozhodně nepohrdli masem svých soukmenovců Vzhledem k velkému geografickému rozsahu okruhů kultur popelnicových polí jsou archeologové na základě studia artefaktů schopni často rozlišit lokální specifika. Na území jižní Moravy, Dolního Rakouska a jihozápadního Slovenska byly takto definovány kultury velatická a podolská, podle katastru významných nalezišť a.

Značná část archeologů se domnívá, že i takzvaný lid kultury popelnicových polí byl keltský (resp. protokeltský). Kultura popelnicových polí bývá ve střední Evropě datována do období let 1200 - 700 př. Kristem. Byl to zemědělský lid žijící v malých komunitách, který dovedl zpracovávat bronz a, ke konci tohoto. Z toho je zřejmé, že hovořit o Slovanech či Germánech ve střední době bronzové, do níž u nás spadají počátky kultury lužických popelnicových polí, je pouhou iluzí. Ve 14. století př. n.l., kdy se tato kultura u nás objevuje, se obyvatelstvo na slovanské a germánské dělit jednoduše nemohlo, protože k diferenciaci.

Lužická kultura - Wikipedi

Kultury doby halštatské na našem území jsou přímým pokračovatelem kultur období popelnicových polí. Některé kultury s halštatskými prvky vlastně začínají již na sklonku pozdní doby bronzové (zejména kultura billendorfská). Surovinová krize koncem doby bronzové přispěla k rozšíření metalurgie železa a přinesla. Bezprostřední okolí obce bylo osídleno již v pravěku, což je doloženo nálezy z mladší a pozdní doby bronzové (1400 - 800 let př. n. l.) a z halštatského období doby železné (800 - 450 let př. n. l.), konkrétně lužické a slezskoplatěnické kultury lužického komplexu popelnicových polí Již za rozmachu kultury popelnicových polí pozorujeme náznaky přicházející změny ve společenské diferenciaci. Pozorujeme to dle výbavy pohřbu. Pozorujeme to dle výbavy pohřbu. Přichází období plné změn, znovu se výrazně objevují mohylové nekropole, v nichž lze dobře rozlišovat vrstvy zámožnější a chudší

polí. 1. Sídliště a hradiště. Rozloha sídlišť lid- u kultury popelnicových polí na Moravě se v stupe všec­ h ních jeh vývojo e v podstat kryje Centrálně. í oblast oblasí zůstáv střednt áí a jižní části dnešního olomouckého a severní část krajei gottwaldovskéh Po. ­ kultury popelnicových polí See also: knovízská kultura podolská kultura velatická kultura (g) archeologické kultury knovízská kultura podolská kultura velatická kultura (g) archeologické kultury knovízská kultura podolská kultura velatická kultura (g) archeologické kultury knovízská kultura podolská kultur Pro mladší (a pozdní) dobu bronzovou je typickým pohřebním ritem ukládání spálených pozůstatků do uren - popelnic, podle kterých se kultury takto zacházející se svými mrtvými označují jako kultury popelnicových polí (velká pohřebiště složená z popelnic) V období kultury lužických popelnicových polí probíhal žárový pohřební ritus tak, že byl nebožtík spálen na hranici a jeho popel pak spolu s milodary umístěn do centrální nádoby - takzvané popelnice. Kolem ní byly uloženy menší nádoby s milodary, které měly zpříjemnit cestu zemřelého na onen svět

Mohylové kultury se přetransformovaly do kultur popelnicových polí. Zájemci o archeologii budou seznámeni s podobou sídlišť a obydlí lidu popelnicových polí. Původně byla považována za periferní součást kultury lužických popelnicových polí, později byla přiřazena k hornodunajskému okruhu Doporučená témata mezi výsledky: . kultura popelnicových polí (118) archeologické nálezy (48) doba bronzová (25

Anotace: Osídlení kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři. Území Jaroměře bylo zvoleno pro studium struktury osídlení východočeské skupiny kultury popelnicových polí z důvodu velké prozkoumanosti území i přítomnosti rozsáhlých ucelených odkryvů PODBORSKÝ, V. 1956: K otázce kontinuity vývoje kultury lidu popelnicových polí na Moravě, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologicko-klasická E1, 20-39. PODBORSKÝ, V. 1970: Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit púchovské kultury, ale jsou i na jiných laténských lokalitách ve střední Evro-pě (Pieta 2008, 222-224, obr. 108). Výskyt laténskeho materiálu na nalezištích kultur popelnicových polí byl zaznamenán i na dalších místech na Slovensku a nepochybně i v sousedních oblastech. Klasickými příklady jsou laténské nález Mapa osídlení Venetů po migraci kultury popelnicových polí (okolo 1200 před n. l.) Jeden z hlavních chrámů Venetů se nazývá Veniborg. Nyní se na tomto místě jedno z nejkrásnějším měst Evropy - Vídeň. Zbytky Venetů se spojily s přistěhovalými Uhry a vznikli Maďaři, a Estónci, Fíni. Rusy do této doby nazývají Vény

kultura popelnicových polí archeologické nálezy (48) doba bronzová (25) keramika (19) antiquities (15) pohřebiště (13) více. Přebírala některé prvky z kultury popelnicových polí. Tyhle kultury mladší doby bronzové bychom již mohly brát jako proto-Kelty, i když někteří badatelé to odmítají, že do proto-Keltů bychom již mohly zařadit splývání kultur mladší doby bronzové a nejstarších kultur doby železné

Zobrazuji 1 - 10 z 11 pro vyhledávání: 'kultury popelnicových polí', doba hledání: 4,2s Alternativní vyhledávání : kultury popelnicových polí » kultura popelnicovych poli Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 10 Naleziště v Hvozdnici, které vědci zkoumají s přestávkami od podzimu 2013, má nadregionální význam. Nenápadná vesnice devět kilometrů západně od Hradce dokonce už ve 30. letech minulého století dala rané etapě kultury popelnicových polí označení hvozdnický typ, neboť termín lužická kultura ještě neexistoval

Kultura popelnicových polí - pohřebiště (Archeologické

 1. Za obcí v trati Ďulův kopec bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby
 2. * kultury popelnicových polí * Lužická kultura (pravěk) * pravěká keramika * Morava východní (Česko) Forma a žánr * studie: CNB: cnb000415610: GBS: OCLC:5481549: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu
 3. Popeleční středa je důležitým dnem v křesťanském kalendáři. Zvláštní je, že stejně jako Velikonoce připadá každý rok na jiné datum, v roce 2020 na 26. února. Její název se odvozuje od popelce, který je v tento den křesťanům udělován. Výraz popelec si nejspíš vztáhneme ke slovu popel, ale co přesně znamená a jaká je jeho historie
 4. Kultura Popelnicových polí Jedním z hlavních rysů této kultury je to, že své mrtvé spalovali a dávali do uren - popelnic. Ostatky mrtvých v popelnicích potom byli pochovány na velké hřbitovy - popelnicová pole
 5. Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v hlavním městě Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicíc

Hradisko kultury popelnicových polí » Vemeste

kultura popelnicových polí - ProcProto

 1. y při výkopu kanálů apod.), výše daní; pouţití desetinné číseln
 2. teoretická. Zprvu je objasněn vznik a časové zařazení kultury lidu popelnicových polí, do kterého knovízská kultura patří. Následují konkrétní příklady z jiţních Čech. Poté je zmíněno rozdělení knovízské kultury podle keramiky a další dělení. Práce dále pokračuje praktickou ukázkou knovízského naleziště
 3. Podobné jednotky. Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě : materiál z XIII. mezinárodní konference Popelnicová pole a doba halštatská / Vydáno: (2014-2016) Doba popelnicových polí a doba halštatská : příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6.10.2006 = Die Urnenfelderzeit und die Hallstattzeit : Beiträge aus IX
 4. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 5. Domašín (Rychnovsko) - Archeologové u Domašína na Rychnovsku narazili na část žárového pohřebiště z doby železné. Pravděpodobně souvisí s rozsáhlým sídlištěm kultury popelnicových polí v nedalekých Černíkovicích. Jedná se o další pozoruhodný objev při vykopávkách v trase budoucího silničního obchvatu Domašína
 6. Teprve konec kultury lužických popelnicových polí spadá do doby, v níž se o rozlišení germánského a slovanského obyvatelstva dá uvažovat. A kde slovanskou pravlast hledat? V pracích vydaných po druhé světové válce jsou odpovědi, které pravlast Slovanů umisťují do různých oblastí od Labe po Ural

Pohřebiště kultur popelnicových polí? Lednice i Dolní

Původ Kelt

Slezská fáze kultury lužických popelnicových polí (KLPP) Pozdní doba bronzová . VÝZKUMY A POVRCHOVÉ SBĚRY . Dan Svoboda 2006-2007, 2008-2009, 2010-201 Kultury popelnicových polí (nesprávně kultura popelnicových polí ) je souhrnné označení několika středoevroých kultur mladší doby bronzové a pozdní doby bronzové na základě toho, že měly společná tzv. Nedílnou součástí výbavy lidí byly zbraně - kopí, palice s rukojetí, dýky s jazykovitou nebo plnou rukojetí Historie. Území obce Halenkovice bylo osídleno již v období paleolitu až neolitu - to dokazuje zejména nález ojedinělé štípané industrie.Z neolitu také pochází nálezy kamenných nástrojů a kultury lineární keramiky.V části obce Slačovy bylo vykopáno sídliště a žárový hrob z doby bronzové - kultury popelnicových polí, s lužickou keramikou Téma/žánr: archeologické výzkumy - archeologické výzkumy - archeologické nálezy - archeologické nálezy - kultury popelnicových polí - kultury popelnicových polí - Česko - Česko - Slovensko, Počet stran: 330, Rok vydání: 2008, Nakladatelství: Masarykova univerzita Brn

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}

- 2. tisíciletí před Kristem), stopy po prvních zemědělcích a pastevcích v Lukovečku (kultura lineární a moravská malovaná keramika), sekerky a sekeromlaty z Horní Vsi a Vítové, náznaky kultury popelnicových polí (Lukoveček) či vliv germánský (Fryšták, Vítová) Například cenný soubor drobných keramických fragmentů ze slezskoplatěnické fáze kultury lužických popelnicových polí, potvrdil zlínský archeolog Jiří Kohoutek. O několik set metrů severovýchodněji, pod dnešní Kvítkovou a Hornomlýnskou ulicí, navíc pod zemí leží žárové hroby téže kultury Keramická nádoba byla na závěr překryta hlubší miskou, obrácenou dnem vzhůru, což je i tento případ, zachycený na parkovišti u Prioru. Jen pro představu - pohřebiště v období kultury lužických popelnicových polí tak, jak je známe na Moravě v jiných lokalitách, mohla čítat desítky až stovky takových hrobů Tyto lingvistické argumenty podporují archeologické důkazy o tom, že Keltové reprezentovaní lidem kultury popelnicových polí se usadili v Británii před rokem 1000 př. Kr. Zhruba ve stejné době zdomácněly goidelsky mluvící kmeny i ve Španělsku a v Portugalsku, kde se nalézají pozůstatky rané Q-keltské kultury, které. Ke kulturní proměně došlo plynulým déletrvajícím vývojem, neboť v počátcích knovízského období se vyskytuje ještě řada památek připomínajících předchozí obyvatelstvo kultury mohylové. Čechy, a tedy i Žatecko, se tehdy dostaly do okruhu tzv. popelnicových polí s kontakty zejména do bavorského Podunají

kultura lidu popelnicových polí. See: kultury archeologické kultura Noua. egejská kultura. kultura džómon. tagarská kultura. romenská kultura. butovská kultura. harapá kultura. majkoá kultura. trypilská kultura. lengyelská kultura. Sídliště kultury popelnicových polí na jaroměřském nádraží bylo součástí širší sídelní oblasti, která měla jedno z hlavních center na královéhradeckém návrší. Jaroměřsko bylo severně od Hradce Králové poslední výspou hustě osídleného územ. Na návrší v centru Jaroměře bylo v době lužické kultury.

•Různé kultury: únětická, mohylová, popelnicových polí. Doba železná (750 př. n. l. -přelom letopočtu) •1500 let př. n. l. lidé v oblasti dnešního Turecka objevili způsob zpracování železa. •Železo je tvrdší než bronz, ale má vysokou teplotu tání K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě. Publication details. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě.

HISTORIE: Kdy a kudy k nám přišli první Slované

Na základě archeologických výzkumů je patrné, že území města bylo již v pravěku obývané lidem kultury popelnicových polí. V roce svého založení (1501) se město omezovala pouze na náměstí, domy byly dřevěné na kamenné podezdívce, za nimi procházela okružní ulice - Zadomí, přimykající se vnější stranou k. Taťána Bártová Pavelková: Záchranný archeologický výzkum sídliště kultury lužických popelnicových polí v Malých Hošticích (ulice Svobody a Kmochova) (ved. S. Stuchlík) Zuzana Berková: Sídliště kultury středodunajských popelnicových polí v Brně - Medlánkách (ved. S. Stuchlík Bakalářské a magisterské studium; Navazující magisterské studium; Doktorské studium; Vzdělávání po celý život; E-přihláška; Studium na M

PPT - Člověk zemědělec X lovec PowerPoint Presentation

Bronzové růžicovité spony ze Střelče z doby kultury lidu popelnicových polí. Program MUZEUM ZŮSTÁVÁ UZAVŘENO z důvodu výměny oken ve výstavních prostorec

Přehled pravěkých období na našem území Archeologie na dosa

 1. Úvod Dvakačovic
 2. DOBA LATÉNSKÁ a HALŠTATSKÁ
 3. kultury popelnicových polí

Doba bronzová na území Česka - Wikipedi

 1. U Prioru odkryli hroby staré 3000 let
 2. Kultura popelnicových polí - Koupelnový nábyte
 3. Výsledky vyhledávání - kultura popelnicových pol
 4. Osídlení kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři

O slovanských dějinách Původní kultura, zvyky a obřady

 1. Výsledky vyhledávání - kultura popelnicových pol
 2. Historie Keltů na Moravě a ve Slezsku I
 3. Výsledky vyhledávání - kultury popelnicových pol
 4. Archeologové jsou nadšení, u Hradce našli chybějící článek
 5. Pohřebiště lidu popelnicových polí, Vlachovice - Východní
Doba bronzová - Kultura lidu popelnicových polí (1200PPT - Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní dobaLužická kultura – WikipedieArcheologové v areálu nádraží v Jaroměři našli dávnéArcheologové na Rychnovsku narazili na pohřebiště z dobyPrehistorie
 • Wikipedia indiana jones.
 • Quito weather.
 • Lupenka druhy.
 • Josef škvorecký zbabělci.
 • Obnovitelné zdroje energie.
 • Dětské kostýmy princezna.
 • Hojení hlubokých ran.
 • Hostitel trailer.
 • Hockey transfers nhl.
 • Kultury popelnicových polí.
 • Bolest bricha kolem pupku.
 • Nikon alza.
 • Wikipedia indiana jones.
 • Dětské jezdecké boty.
 • Nerovná se symbol.
 • Dlažba imitace dřeva diskuze.
 • Solitare karty.
 • Seat alhambra 2018.
 • Quito weather.
 • Yamaha fz1 fazer gt.
 • Strelitzia cena.
 • Jaguar xj 2016 cena.
 • Seder pdf.
 • Padlý dědic pdf.
 • Komedie 2017 online.
 • Zču fel.
 • Sin city město hříchu online.
 • George body.
 • Nejnebezpečnější letadla světa.
 • Permakultura svoboda.
 • Houbicka na makeup dm.
 • Lodní doprava hřensko bad schandau.
 • Ymca canada wiki.
 • Ymca canada wiki.
 • Postele z masivu frýdek místek.
 • Skotská hudba ke stažení.
 • Elektrotechnika kniha pdf.
 • Bezpečnost windows 10.
 • Nikon d3200 baterie.
 • Hodnosti ačr 2018.
 • Přání k narozeninám pro zesnulé.