Home

Etnologie a kulturní antropologie uk

Zveřejňujeme nabídku na dva studijní pobyty na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu, podpořené v rámci EHP a norských fondů, na ak. rok 2020/2021. Stipendia jsou primárně určena pro studenty etnologie a kulturní antropologie, v případě malého zájmu je však možno je otevřít také zájemcům z jiných oborů Studium sociální antropologie a etnologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku, a nabízí kurzy, které se věnují např Etnologie a kulturní antropologie. Přidat do oblíbených. V tomto programu se hodně dozvíš o různých společnostech a kulturách, naučíš se o nich přemýšlet a navzájem je srovnávat. Zjistíš, jaké mohou být podoby vztahů mezi námi a jinými. A naučíš se provádět terénní výzkum - tím je náš program.

PhDr

Ústav etnologie FF UK

Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka.Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade důraz na to, jak lidé svým kulturám a společnostem sami rozumějí. Proto se zajímá také o historii a místní tradice Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných. Prihlásiť pre administráciu. Spojovateľ | 02 9013 111 Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti

V březnu 2015 se na Ústavu etnologie FF UK uskutečnil debatní cyklus s názvem - Et nologie? Antropologie? Folkloristika? (dále jen EAF). Účelem akce bylo podnítit studenty všech ročníků k diskuzi nad povahou diskurzů, které tvoří podloží badatelských a pe-dagogických aktivit Ústavu etnologie Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2021/2022. Detail studijního programu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor.

Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006) Typ studia: Navazující magisterské Forma studia: Prezenční Délka studia: 2 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Všeobecné kompetence získané během navazujícího magisterského studia programu etnologie a kulturní antropologie, jako je schopnost vědecké práce, kritického myšlení a logické. Katedra antropologie a genetiky člověka. Vedoucí katedry: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. sladekv@yahoo.fr (+420) 22195 1614 Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 14a vprav

Kulturní antropologie zakladatel pojmu a východiska Zakladatel pojmu Edward Burnet Tylor (1832 - 1917) práce Antropologie - vymezuje pojem kulturní antropologie jako objekt vědeckého zkoumání. Zavedl termín animismus - stav prvopočátečního náboţenství -vychází z evoluční teorie CH Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (B0314A250007) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových institucích specializovaných na ochranu nemateriálního kulturního dědictví a tradiční.

Kulturolog a antropolog Václav Soukup, vedoucí katedry teorie kultury na FF UK v Praze, je autorem či spoluautorem více než deseti titulů z oblasti kulturní a sociální antropologie, k nimž letos přidal další, zatím nejrozáhlejší kompendium Antropologie Štúdium kultúrnej antropológie na FiF UK je jednoodborové. Nadväzuje na 6-semestrové bakalárske štúdium etnológie, trvá štyri semestre, počas ktorých si študenti prehĺbia získané poznatky a obohatia ich poznatkami z kultúrnej antropológie. Uplatnenie absolventov Zatím co etnologie 19. a 20. století zdůrazňovala tyto nepřekonatelné rozdíly, kulturní a sociální antropologie se snaží tento materiál uspořádat a pochopit. Snaží se pronikat ke smyslu rituálů , vyprávění a mýtů, společenských zvyků a institucí, které cizího pozorovatele zarážejí svojí až bizarní pestrostí 2009: PhDr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 2009: PhD. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dizertační práce: Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů v České republice. 2004: Mgr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1992 - 1996: Akademické gymnázium Štěpánská v Praze 1 ve.

studium v rámci výměnného programu s FF UK, magisterský program, kulturní antropologie, New York University (NYU), USA Členství v odborných organizacích IUAES (The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Studium etnologie vás vybaví teoretickými a praktickými znalostmi, které umožňují uplatnění v institucích odborného charakteru, jako jsou vědecké organizace, muzea, památková péče atd., ale i kulturního a osvětového zaměření.Uplatnit se ovšem můžete také ve státní správě a samosprávě a v nevládních neziskových organizacích Kurz sleduje souběžně národopisné (etnografické, etnologické) dění v českých zemích (a šířeji v Evropě) a v tzv. sociální a kulturní antropologii a analyzuje jejich vzájemný vztah z pozice etnologie i z pozice antropologie. Pozornost je věnována také základním etnologickým (antropologickým) pojmům Bakalářský stupeň obsahuje základní disciplíny antropologické či obecně etnologické (obecná antropologie, politická a ekonomická antropologie, teorie disciplíny) a vhled do areálové etnologie a přehledy tradiční (v etnologickém pojetí) materiální, duchovní a sociální kultury české, ovšem ve výrazně evroém. Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů. Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie Filozofická fakulta Etnologie a kulturní antropologie, Finská studia (dvouoborové studium), Fonetika (dvouoborové studium), Francouzská filologie, Hispanistika.

Její předností je přehledné a systematické zpracování tématu a bohatý obrazový a mapový materiál. Je určena jak studentům antropologie, etnologie a sociologie, tak odborníkům i zájemcům o otázky kulturní rozmanitosti a jejího poznávání dílčí oblast sociální a kulturní antropologie či etnologie přesahující rámec striktně vědeckého bádání směrem ke službě lidem. 1 Srv. kritiky konceptu obecné antropologie, např. Geertz (2000). tomáš hirt teoretický a institucionální rámec aplikované antropologie: úvod do problematiky. 1 Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů. Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie Filozofická fakulta Etnologie a kulturní antropologie, Finská studia (dvouoborové studium), Fonetika (dvouoborové studium), Francouzská filologie, Hispanistika.

Ústav etnologie FF UK Včera v 8:15 · Studentský spolek studentů Etnologie a kulturní antropologie Antre hledá nové zájemce z řad studentek a studentů NÁRODOPIS/ETNOGRAFIE/ETNOLOGIE A ANTROPOLOGIE JOSEF VAŘEKA Otázku vztahu, metod a tematické náplně národopisu a antropologie již řešili Mylné je také tvrzení, že zavádění kulturní/sociální antropologie na německé, z Filozofické fakulty UK a nesměl publikovat. K přímému kontaktu českých ná 1. Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie. 2. Kultura jako předmět výzkumů sociální a kulturní antropologie. 3. Systematika a tematické okruhy sociální a kulturní antropologie. 4. Metody a techniky terénního výzkumu v antropologii. 5. Teoretické zdroje a východiska evolucionistické antropologie. 6 Smyslem jednotlivých přednášek je prezentovat nejvlivnější přístupy a paradigmata moderní a postmoderní kulturní antropologie. 1. Kultura jako kognitivní systém. 2. Ideové zdroje nové etnografie. 3. Základy kognitivní antropologie. 4. Etnosémantika a etnověda. 5. Emická a etická deskripce kultury. 6. Etnografie řeči. 7

Sociální antropologie a etnologie - Fakulta humanitních

 1. Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK. Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd socio-kulturní antropologie, historická antropologie, ekologická antropologie, etnologie a etnografie), ostatní jsou sice mimo toto užší pojetí antropologie, avšak s antropologií a tímto programem se prostupují tam a.
 2. • od 2020 odborný asistent na Katedra sociální a kulturní antropologie FHS UK v Praze • 2007 PhD. Etnologie FF UK • 10/2002 - dosud - asistent (do 06/2007, poté odborný asistent) na Katedře obecné antropologie FHS UK v Praze (od 10/2002 - 08/2009 - vedoucí katedry) • 2001- 09/2002 - asistent (Centrum pro výzkum.
 3. dc.contributor.advisor: Vrhel, František: dc.creator: Náhlovský, Michal: dc.date.accessioned: 2017-05-26T21:24:58Z: dc.date.available: 2017-05-26T21:24:58

Antropologie: Antropologie je zastřešující disciplína. Etnologie: Etnologie je dílčím oborem kulturní antropologie. Zaměřit se: Antropologie: V antropologii se zaměřuje na přírodní i sociokulturní prvky týkající se člověka. Etnologie: V etnologii se pozornost zaměřuje především na kulturu. Obrázek se svolením: 1 sociální a kulturní antropologie Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky 16.01.1 Etnologie a kulturní antropologie; Religionistika; Estetika; a dalších 196 programů 199 programů Zobrazit detail . TIP. ART & DESIGN INSTITUT Praha 3 - Vinohrady; Kulturní antropologie a umění; 1 program.

2005-06 Etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. STÁŽE. Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK. 2018- 'Digitální antropologie,' Semestrální kurz a seminář, Katedra obecné antropologie FHS UK. 2017- 2018 'Antropologie globalizace,'. Antropologie- dle anthropos (řec.) = lidská bytost - začátek 16., 17. století- dříve ne tak široce chápána - spíše jako přírodní věda- anglosaský svět - termín zahrnuje všechny.

Etnologie a kulturní antropologie » Svět FF UK

 1. istration v oblasti výzkumu, vývoje a inovac
 2. Katedra obecné antropologie FHS UK Praha Katedra sociální a kulturní antrpologie FF UP Ústav etnologie FF UK Praha Další užitečné odkazy . Archeolink Deutsche Gesellschaft für Volkskunde Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska.
 3. Sociologie kultury zahrnuje sociologickou oblast, která se zabývá kulturou, přesněji společenským charakterem kultury a její podmíněností.Pojem sociologie kultury je možné užít v různých kontextech a pro různé účely. V zásadě se ovšem pojí s pojmem společnost, protože je vytvářena lidmi, kterými je zároveň díky jejich chování a jednání relativizována
 4. Charakteristika oboru. Magisterský obor navazuje na tříleté bakalářské studium sociální a kulturní antropologie. Antropologická problematika zaměřená na základní otázky sociokulturní a biologické existence člověka je v rámci magisterského studia vyložena na teoretičtější úrovni a prohloubena o řadu dílčích specializací
 5. koordinace zájmových studentských aktivit v úzké návaznosti na koncept, etnologie, kulturní antropologie a folkloristiky prezentace různých realizovaných projektů studentů etnologie setkání se zajímavými osobnostmi světové i domácí odborné scén
 6. ského (FiF UK) v Bratislavě v roce 1993 jako externí doplňkové bakalářské studium pro absolventy vysokých škol. Od roku 1996 realizovala katedra etnologie a kulturní antro-pologie FiF UK studium muzeologie v rámci rozšířené koncepce pod názvem Muzeoló-gia a kultúrne dedičstvo. Na základě příznivých výsledků z.

PhDr. et JUDr. Ivan Dubovický - kulturní antropolog, právník a diplomat. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor kulturní antropologie. V letech 1986-2005 přednášel na Katedře etnologie FF UK, v letech 1990-1991 a obdržel Fulbrightovo. Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka. Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade důraz na to, jak lidé svým kulturám a společnostem sami rozumějí. Proto se zajímá také o historii a místní tradice Žádný student či studentka etnologie a kulturní antropologie se během studia nevyhne slavné antropologické polemice o výklad smrti kapitána Jamese Cooka! V časech epidemie doporučujeme ke shlédnutí.. Kombinovatelnost. Specializaci Romistika lze studovat: v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium - doporučujeme třeba programy: český jazyk a literatura, historie, etnologie a kulturní antropologie, jihovýchodoevroá studia, obecná lingvistika, pedagogika, politologie, sociologie, východoevroá studia (přehled všech.

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, katedra Obecné antropologie. Obor: Sociální a kulturní antropologie. Datum zahájení: 5. února 2010. Složení hodnotící komise Etnologie a kulturní antropologie; Religionistika; Filozofie; Logika; Veřejná správa a spisová služba; Informační studia a knihovnictví; Sociologie; Politologie; Etnologie a kulturní antropologie; Religionistika; Filozofie; Projdi si mapu studijních programů a zjisti, co FF UK nabízí. Hvězdičkou si označ ty programy, které tě. Ústav evroé etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, SLAVKOVSKÝ, P. (1997): Etnokartografická metóda a výskum slovenských enkláv v Maďarsku. In: Evroý kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Praha, s. 110-113. Škovierová. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, STIMUL, Bratislava. Autor knihy: Jaroslav Malina, Téma/žánr: kulturní antropologie - etnologie - etnografický výzkum - subjekt (filozofie) - subjektivita, Počet stran: 91, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: muni PRES Etnologický ústav AV ČR je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. Institut sociologických studií UK FS

Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů, pojmů a metod a technik výzkumu. Kniha je určena zejména studentům antropologie, sociologie, etnologie. Knihu lze jistě doporučit k přečtení nejen studentům antropologie, etnologie, či jiných příbuzných oborů. [1] Jakoubek, M; Nešpor, Z.: Co je a není kulturní/sociální antropologie. Etnologický časopis / Český lid. 2004 / 91, č. 1, str. 53 - 79 Kulturní antropologie - Filozofická fakulta UP v Olomouci. 187 To se mi líbí. neoficiální stránka nejen pro studenty Kulturní antropologie Zvyky a tradice velikonočních svátků, včetně jejich původu a společenského a kulturního kontextu, představuje v obsáhlém rozhovoru v dnešním Magazínu Práva pracovnice Ústavu etnologie dr. Barbora Půtová

 1. ulost
 2. kulturní antropologie (208) cultural anthropology (101) sociální antropologie (70) etnologie (31) etnografie (27) social anthropology (26
 3. etnologie je dnes obvykle používán synonymně s výrazem sociální a kul-turní antropologie. Označení aplikovaná etnologie se nicméně v ČR a SR nepoužívá. V následujícím textu budeme aplikovanou antropologií mínit dílčí oblast sociální a kulturní antropologie či etnologie přesahujíc
 4. - Dějiny oboru etnologie (antropologie) Realizované projekty - Přednášky Židovská identita v českých zemích v letech 1848-1989 : Veřejné přednášky pořádané ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně, Židovským muzeem v Praze a se Spolkem akademiků Židů

Kulturní a sociální antropologie - Wikipedi

PhDr. Václav Soukup, CSc., se specializuje se na biokulturologii. Přednáší základy kulturologie, paleoantropologii a kulturologii se zaměřením na sociální a kulturní antropologii na FF UK v Praze. Kromě řady odborných statí vydal knihu Dějiny antropologie Obecná charakteristika: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy disciplíny antropologie (etnologie) náboženství včetně jejích přesahů do příbuzných disciplín, zejména religionistiky a sociologie náboženství.Důraz přitom bude kladen na emickou perspektivu příslušníků jednotlivých náboženských tradic. Získané kompetence: Ústřední kompetencí, na jejíž. etnologie 22 ethnology 15 kulturní antropologie 11 cultural anthropology 8 sociální antropologie 6 social anthropology 4 See all cultural identity 2 ethnographical research 2 ethnography 2 etnografický výzkum 2 etnografie 2 etnopsychologie 2 film 2 filozofické aspekty 2 fyzická antropologie 2 kulturní identita 2 methodology 2.

Etnologie - Wikipedi

Jeho knížka Dějiny sociální a kulturní antropologie (1994) byla ve své době ojedinělým přehledem celého odvětví, navíc atraktivního západního střihu. Soukupovy Dějiny antropologie (2004) byly téhož roku oceněny Cenou rektora Univerzity Karlovy jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd Etnologie Bc2 (od 2015) ETN - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 15/16) Úvod do kulturní antropologie-/-, 2/1: AET100101: Zk: 4: UETN: Přednáška / Lecture: Soukup, V. Seminář / Seminar: Soukup, V. ETN - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 15/16) Britská sociální a kontinentální antropologie. PDF | The article deals with critical analysis of contemporary acceptance of the intangible cultural heritage concept in field of European ethnology.... | Find, read and cite all the research you. (* 1952), dřívější dlouholetý pedagog Ústavu etnologie FF UK v Praze, od roku 2015 působí na Katedře sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se zejména dějinami akulturou před - kolumbovských civilizací, česko-španělsko-mexickými vztahy a folklorem Mexika.. Ústav etnologie FF UK, Praha (Prague, Czech Republic). 798 likes · 13 talking about this · 26 were here. Oficiální facebooková stránka Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Antropologie a genetika člověka Mediální a komunikační studia nepovinný podobor* Etnologie Právo povinný podobor* Fyzika kondenzovaných látek Sociální a kulturní antropologie Fyzika molekulárních a biologických struktur Sociální geografi Evroá etnologie je v celé řadě zemí dlouhodo-bě institucionalizovanou akademickou disciplínou. Tento obor a úzce příbuzné disciplíny (v první řadě folkloris

Katedra etnológie a muzeológie - Filozofická fakulta UK

Působí jako antropolog v Ústavu etnologie FF UK. 1/17/2017. Tento trend byl dovršen ve 20. století konstituováním sociální a kulturní antropologie, která z výzkumu odlišností a podobností různých světových kultur učinila předmět svých výzkumů kulturolog ům jedine čná p říležitost následovat odkazu hrdin ů kulturní a sociální antropologie, zkoumajících dnes již nedostatkové izolované primi tivní kultury, a vydat se na pr ůzkum sou časných firemních kmen ů. V první části práce p ředstavím spektrum dosavadního výzkumu, který byl v oblast

vším doktorandů v oboru etnologie a kulturní antropologie. Vědecká činnost ústavu se zaměřuje na prostor Evropy, který v některých vý-zkumech i překračuje. Řeší řadu grantových projektů, mezinárodních programů, poskytuje informační služby, odborné expertizy, zpracovává a zveřejňuje sbírkové a dokumentační fondy 15. prosince - současná role antropologie umění, etika výzkumu, sběr, nákupy, streetart atd. 22. prosince - předvánoční volno. 5. ledna 2011 - písemný test (cca 60 minut) Garant předmětu: PhDr. et Mgr. Martin Rychlík - etnologie FF UK (2003), teorie kultury FF UK (2005), týdeník EURO. Email: martin.rychlik @ euro.cz. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta Filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2007. ISBN 978-80-87025-10-9, s.128-137. PODOBA, Juraj: Social Change and Values: Adaptive Processes in the Late Socialism Slovak Countryside antropologie (a dokonce i etnologie) byla až do roku 1989 označována za buržoazní pavědu, a proto nesměla být praktikována, zatímco sociologie, ač povolena komunisty v šedesátých letech, musela být pouze empirická. Teoretizování bylo přísně omezen Narodil se v roce 1982. V roce 2008 získal titul PhDr. na Karlově Universitě. V současné době je doktorandem Ústavu etnologie při FF UK. K jeho dlouhodobým zájmům patří mimo jiné vztahy ja zyka a kultury, vyjadřování prostoru nebo interdisciplinární přesahy lingvistické antropologie

Pojem enkulturace uvedl do kulturní antropologie a etnologie americký antropolog Melville Jean Herskovits (1895-1963). Podle Herskovitse enkulturace zahrnuje všechny projevy naučeného chování, získávání znalostí a dovedností, díky jimž člověk nabývá kompetence v kultuře své společnosti Kulturní, sociální a historická antropologie (UK v Praze, FHS) a grantu GA ČR P 410/12/2390. Mýty a realita . středoevroých metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad . Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a . Vídně. Datum konání: 23. a 24. 9. 201

andragogiky a kulturní antropologie FF UP, Olomouc Prestávka na obed Jurina Rusnáková Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF, Nitra Alena Rochovská Katedra humánnej geografie a demografie PF UK, Bratislava Daniel Škobla Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava Výskum sociálnych sietí v kontexte sociálnej inklúzie • sociální antropologie • kulturní antropologie • déjíny antropologíe kulturologie • učebnice vysokých škol 572 - Antropologie [1] 37.016 - Učební osnovy. Vyučovací predmety. dentúm kulturologie, antropologie, etnologie, archeologie, sociologie, pedagogiky, psychologie a filozofie. Tem všem by mela sloužit jako úvod. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa a II. díl. Praha, Triton) a posloužily k přípravě již čtvrtého rozšířeného vydání publikace Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (2003, Praha, Triton), jež je využívána jako vysokoškolská učebnice dějin sociální a kulturní antropologie a etnologie v České a Slovenské republice Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i.

Etnológia - Filozofická fakulta UK

Knihu Sociální a kulturní antropologie nájdete v knižnici Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bel Magisterský obor navazuje na tříleté bakalářské studium sociální a kulturní antropologie. Antropologická problematika zaměřená na základní otázky sociokulturní a biologické existence člověka je v rámci magisterského studia vyložena na teoretičtější úrovni a prohloubena o řadu dílčích specializací

Bakalářské studium (Bc

 1. Kulturní studia • 2/2018 86 Rozhovor s emeritním děkanem FF UK doc. Vrhelem Doc. Petr Kokaisl vedl rozhovor s doc. Františkem Vrhelem, českým vědcem z oboru lingvistiky a iberoamerikanistiky na téma antropologie ve druhé polovině dvacátého století
 2. etnologie ethnology 15 kulturní antropologie 11 cultural anthropology 8 sociální antropologie 6 social anthropology 4 See all cultural identity 2 ethnographical research 2 ethnography 2 etnografický výzkum 2 etnografie 2 etnopsychologie 2 film 2 filozofické aspekty 2 fyzická antropologie 2 kulturní identita 2 methodology 2.
 3. MA, MFA KLÁRA DAVIDOVÁ (*1980) vystudovala bakalářské studium se zaměřením na sociální a kulturní antropologii na Fa-kultě humanitních studií Univerzity Karlovy a magisterské studium taneční antropologie a choreografi e na Roehampton University v Londýně
 4. Kulturní antropologie, etnologie a materiální kultura ; asijská studia, kulturní antropologie, sociologie, politické vědy, dějiny umění atd.) Komunikační znalost jednoho asijského jazyka (čínština, japonština, korejština, vietnamština, indonéština atd.) UP v Olomouci, FF UK Praha Ústav Dálného východu (moderní.
 5. Josef Kubát (*Plzeňský kraj, Klatovy 1996) Kontakt - pracovní +420 777 365 381, Josef.Kubat@praha.eu Moje pracovní ego ve 3. osobě Po maturitě na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech r. 2016 začal studovat na ÚPA FF UK obor archeologie pravěku a raného středověku. Už v době svého středoškolského studia se podílel na archeologických výzkumech a pokračoval tak dál.
 6. Kulturní antropologie - kultura, dělení kultury, proces enkulturace, kulturní změna, kulturní difúze, střet kultur a jeho možné důsledky.Antropologie, kulturní antropologie jako věda, předmět a metody jejího zkoumání, etnocentrismus a kulturní relativismus, kulturní a genetick
 7. Stal se tak zakládajícím členem spolku ArcheoFFUK, jeho prvním předsedou a členem Sociální komise Akademického senátu UK. Po přijetí na Ústav etnologie v roce 2019 začal studovat i obor Etnologie a kulturní antropologie, kde se stal členem spolku Antre

Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 2362/10 Praha 8 182 00 tel: +420 286 010 110 e-mail: mua@mua.cas.cz ID datové schránky: cgsns2 PhDr. Adam Horálek, Ph.D. (*1983) Absolvent etnologie na FF Univerzity Karlovy a geografie na PřF UK. V roce 2011 obhájil svou disertační práci v oboru etnologie. V letech 2007 - 2012 pracoval jako vědecký pracovník na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., v letech 2008 - 2015 na Katedře asijských studií FF UPOL. V roce 2015 posílil Katedru sociálních věd (dnes Katedr • Sedna aneb Láska k životu Sedna je eskymácká bohyně, ke které se šaman vypravuje pro zvěř v dobách nouze. Jeho sestup do Sedniny říše provází ri..

Katedra antropologie a genetiky člověka — Přírodovědecká

Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd. Koordinátor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Asistentka: Mgr. Tereza. Strategie AV 21: Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy. Výzkumné téma: Aktérské interakce a právní proměny v transnacionálních kontextech. Od roku 2016 se v rámci tématu věnuji etablování antropologie sebevraždy jako důležitého komponentu vznikající kritické suicidologie

Etnologie a kulturní antropologie (B0314A250007

Kulturní a školské vztahy ČR - Mexiko. 02.11.2001 / 20:42 | Aktualizováno: 06.02.2019 / 18:49 Smluvní rámec pro rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sportu je vymezen Kulturní dohodou mezi Mexikem a ČSSR z roku 1968 a Prováděcím protokolem, sjednaným mezi Mexikem a bývalou ČSFR na léta 1992-1994 Přes 10.000 titulů knih, tarotů a divinačních karet, ambientní a elektronické hudby, čajů atd. Možnost objednání anglických titulů i okultních rarit.. Kulturní a sociální antropologie na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Strana 8 z 15. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % 2001-2013 - Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Katedra antropologie (asistent) od 1999 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro výzkum kulturního dědictví. 2005-2015, 2017-2018 - vedoucí redaktor časopisu Český lid. od 2011 - vedoucí Oddělení historické etnologie, EÚ AV ČR, v. v. i Disciplína: kulturní antropologie, etnologie Oblast výzkumu: etnologie, materiální kultura, symbolika, tetování, vlasy, umění kmenů Obor studia: Tchajwan, Filipíny, Japonsko. Martin Rychlík je etnolog, antropolog a vědecký novinář. Po dlouhou dobu se zajímá o výzkum a o mezinárodní vědeckou spolupráci

E-knihy Antropologie - Teorie člověka a kultury e-kniha

Jako taková je ideálním pomocníkem studentů a studentek muzikologie, antropologie, etnologie a dalších oborů majících co do činění s hudbou a uměním vůbec. Může po ní ale směle sáhnout každý, kdo touží vyhlédnout za hudební horizont svého dosavadního porozumění studia, rigorózních a doktorských komisí (na FF ZČU, PřF UK a FHS UK) do r. 2009 člen Kolegia děkana FF ZČU. SOUČASNÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST: Výuka na FF ZČU: pro obor Bc. Kulturní a sociální antropologie: BIA1 - Biologická antropologie 1 (presenční i kombinované studium) BIA

Odborná Antropologie - Teorie člověka a kultury

RNDr. Vladimír B l a ž e k, CSc. nar. 1952 (zestru čněno a aktualizováno 15.9.2015) VZD ĚLÁNÍ: 1983 kandidát biologických v ěd v oboru antropologie (CSc.) na P řF UK v Praze 1981 doktor p řírodních v ěd v oboru antropologie (RNDr.) na P řF UK v Praz Budil, Ivo T. (1995): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton, s. 12-20. S o c i á l n í a k u l t u r n í a n t r o p o l o g i e - původně sémantické rozlišení mezi americkou školou (kulturní antropologie) a britskou školou inspirovanou Francouzi (sociální antropologie), postupně toto rozlišení dostává obsa

 • Počet znaků sms t mobile.
 • Skleněná karafa s uzávěrem.
 • Kulaté zrcadlo s osvětlením.
 • Změna poměru stran videa.
 • Papillomavirus svenska.
 • Dachi reality olomouc.
 • Výstava psů olomouc vstupné.
 • Jak zapojit kameru.
 • Mary poppins film online.
 • Televize na zeď levně.
 • Nassau historie.
 • Nordic walking kcal.
 • Hzsol facebook.
 • Severní korea počet obyvatel.
 • Xtb brokers zkušenosti.
 • Katy perry koncert 2019.
 • Bílý slon hubnutí recenze.
 • Pcos jidelnicek.
 • Jak vypadá vlasová cibulka.
 • Katalog lady karta.
 • Zahradní kuchyně s krbem.
 • Práce v německu co zařídit.
 • Chris pine imdb.
 • J piageta.
 • Potisk triček liberec.
 • Hloh a zdravý.
 • Python konzole.
 • Eon drive.
 • Akustická pěna modrá.
 • Àstrid bergès frisbey instagram.
 • Rybářské potřeby nové strašecí.
 • Google downloads.
 • Jak vytvořit vlastní ikony na android.
 • Matěj vlček rozhodčí.
 • Plavky fox vyprodej.
 • Panske kotnikove boty cerne.
 • Nejdražší mořská ryba.
 • Co je umění.
 • Jason derulo 2019.
 • Chance kurzy.
 • Nafukovaci tank cena.