Home

Konformace cykloalkanů

Konformace je prostorovØ uspołÆdÆní molekuly vzniklØ rotací kolem jednodu-chØ vazby. Konformer je konformace v lokÆlním minimu na hyperploe poten-ciÆlní energie. Pøvod bariØry rotace kolem jednoduchØ vazby: SterickÆ repulze skupin (zanedbatelnÆ pro H). Stabilizující płekryv ˙a ˙ ve stłídavØ (staggered) konformaci Cykloalkany (z řeckého cyklo = kruh) jsou nasycené uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku v uzavřeném uhlíkovém řetězci. Jsou málo reaktivní.Připravují se hydrogenací třeba z arenů nebo Würtzovou syntézou z halogenderivátů působením kovů (takto ale pouze nižší cykloalkany).. Obecný sumární vzorec cykloalkanů je C n H 2(n+1-g), kde. Tab. 2: Konformace cyklohexanu. Název židličková konformace je odvozen od podobnosti se židličkou s opěradlem a podnožkou. Tato konformace je stabilnější, protože je energeticky nejchudší; a za normálních podmínek zaujímá víc než je 99% molekul cyklohexanu právě konformaci židličkovou kanů. Obdobně struktura cykloalkanů (např. cyklohexanu) zapříčiňuje výskyt židličkové a vaničkové konformace (viz 1.5 Izomerie organických sloučenin). PŘÍPRAVA ALKANŮ A CYKLOALKANŮ Významnými zdroji mnoha alkanů a především cykloalkanů jsou ropa a zemní plyn

Cykloalkany Charakteristika: Cykloalkany jsou cyklické nasycené uhlovodíky, které tvoří podobně jako jiné uhlovodíky homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2-. Názvosloví: Názvy cykloalkanů se tvoří tak, že k názvu alkanu přidáme předponu cyklo- (např. cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan atd.) Alkany. uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami; vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader; v názvu mají koncovku -an Cykloalkan Konformace. Konformací se rozumí různá prostorová uspořádání atomů jedné sloučeniny, která vyplývají z rotace kolem jednoduchých vazeb Konformační izomer (konformer) je jedna konkrétní konformace, jeden konformer může přejít na druhý, aniž by došlo k přerušení vazby Reaktivita a vlastnosti cykloalkanů jsou podobné jako u alkanů. Cyklopropan je plyn s výraznými anestetickými účinky, v organismu není metabolizován, neužívá se ková konformace cyklohexanu má 6 axiálních (a) a 6 ekvatoriálních vodíků (e). C

=hydrogenace (ale u jiných cykloalkanů není=chybí násobná vazba) 2 konformace a) Židličková stabilnější, při nižší teplotě b) Vaničková méně stabilní, při vyšší teplotě reakce =málo reaktivní substituce, oxidace (+ u cyklopropanu hydrogenace) 2C3H6 + 9O2 6CO2 + 6H2O (hoření=oxidace cyklopropanu Struktura alkanů a cykloalkanů. Methan. prostorový tvar čtyřstěn (tetraedr) - vazebný úhel 109°28´ zjištěn v 2. polovině 19. století ( stereochemie (prostorové tvary molekul) van´t Hoff, Le Bel. Konformace (konformační izomerie) - druh prostorové izomerie. může docházet k rotaci částí molekuly okolo jednoduché. Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanů.Má chemický vzorec C 6 H 12.Používá se jako nepolární rozpouštědlo v chemickém průmyslu a také jako surovina pro průmyslovou výrobu kyseliny adipové a kaprolaktamu (meziproduktů pro výrobu polyamidů).Průmyslově se cyklohexan vyrábí reakcí benzenu s vodíkem.Díky unikátním chemickým a konformačním vlastnostem se. Komentáře . Transkript . pojmenování cykloalkan Rotace kolem jednoduché vazby: konformace Rotační bariera kolem C-C vazby ethanu je 2.9 kcal/mol. Toto relativně Cis a trans izomerie u cykloalkanů CH 3 C H 3 C H 3 C H 3 cis- 1 ,2- dime thylcyklopenta n t.v. 9 9 ° C tr ans- 1 ,2- dimethylcyklopenta

KONFORMAČNÍ ISOMERY CYKLOALKANŮ - většina cykloalkanů nemá planární strukturu - snaha dosáhnout tetraedrického uspořádání => nerovinné trojrozměrné konformace - zábrana rotace kolem vazby => torzní pnutí - stérické napětí Úhlové pnutí = napětí, které vzniká vynuceným zvětšením nebo zmenšením vazebných úhl Alkany obsahující jeden až čtyři atomy uhlíku C 1 až C 4 jsou plyny Alkany obsahující pět až patnáct atomů uhlíku C 5 až C 15 jsou kapaliny; jsou součástí kapalných paliv, pohonných hmot Alkany obsahující šestnáct a více atomů uhlíku C 16 a více jsou pevné látky; jsou součástí vazelín, mazacích olejů, parafinu jedná se o látky nerozpustné ve vodě. Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly.Dříve se alkany nazývaly též parafíny Konformace cykloalkanů . Konfromace cykloalkanů se liší v závislosti na velikosti kruhu. Molekula cyklopropanu sestává ze tří atomů uhlíku a je proto planární. Vazebný uhel je 60°, což je mnohem méně než u alkanů (109,5°). Atomy vodíku směřují nad a pod rovinu tvořenou atomy uhlíku a jsou vůči sobě v zákrytové. Tato židličková konformace je v rovnováze s jinou židličkovou konformací. Tu lze získat tzv. překlopením kruhu. Zvednutím tohoto uhlíku nahoru, skloněním protějšího uhlíku dolů a malým otočením molekuly lze získat druhou židličkovou konformaci methylcyklohexanu

cykloalkanů : C3-4 - ostatní - konstituční izomerie (řetězcová) nižší teplotu tání a varu má ten izomer, který je více rozvětvený. Úloha: zakreslete možné izomery u následujících látek a odhadněte, které budou mít vyšší teploty varu. C4H10 (2 varianty) C5H12 (3 varianty) C6H14 (5 variant) C10H22 - 75 varian Příprava a použití cykloalkanů se zvažuje z hlediska jejich vztahu k alicyklickým sloučeninám. Klasifikace. Cykloalkany s takovým počtem atomů uhlíku ve struktuře jsou poměrně obtížné vytvořit, protože konformace bude mít problém s cyklizací molekuly. Tento jev je vysvětlen volnou rotací C-C vazby, která.

Cykloalkany - Wikipedi

Konformace alkanů (ethan, butan, perspektivní vzorce a Newmanova projekce) a cykloalkanů (cyklohexan - perspektivní vzorce a jejich znázorňování). Cyklohexan: torzní a sterické pnutí, židličková a vaničková konformace, konformační rovnováha monosubstituovaných a disubstituovaných cyklohexanů, cis/trans konfigurace 4 Konformace 4.1 Konformace alkanů 4.2 Konformace cykloalkanů 4.3 Konformace arenů 4.4 Newmanova projekce 5 Stereochemie sacharidů 5.1 Několik základních údajů o sacharidech 5.2 Acyklické formy sacharidů 5.3 Fischerova projekce 5.4 Cyklické formy sacharidů 6 Příčiny chemických dějů 6.1 Spontánnost a chemické reakce 6.2. Alkany. Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafiny V molekulách vyšších cylkoalkanů dochází k jevu zvanému konformace. Při něm dochází ke změně tvaru molekuly vlivem snahy zachovat si takové vazebné úhly, aby nedocházelo ke vzniku napětí kruhu. Rozlišujeme 3 konformery, vidličkové, vaničkové a zkřížené Konformace- zákrytová a nezákrytová konformace ethanu, konformace cik - cak u delších řetězců alkanů, židličková a vaničková konformace u cyklohexanu. u cykloalkanů se setkáváme s pnutím v řetězci, což má za následek, že ne všechny cykloalkany jsou stabilní. Pnutí je způsobeno zmenšováním nebo zvětšováním.

Konformace cykloalkanů, Haworthova projekce, prostorové vzorce, termodynamická stabilita konformerů. Axiální a ekvatoriální vazby. Radikálová substituce cykloalkanů do II.stupně (stereochemie). Příprava cykloalkanů hydrogenací, cyklopropanační reakce Izomerie alkanů a cykloalkanů. U alkanů a cykloalkanů se setkáváme a) s řetězcovou konstituční izomerií. Molekulový vzorec Počet řetězcových izomerů C 4 H 10 2 C 5 H 12 3 C 6 H 14 5 C 7 H 16 8 b) s konformační prostorovou izomerií zákrytová a nezákrytová konformace ethanu židličková a vaničková konformace cyklohexan 4 Konformace . 4.1 Konformace alkanů . 4.2 Konformace cykloalkanů . 4.3 Konformace arenů . 4.4 Newmanova projekce . 5 Stereochemie sacharidů . 5.1 Několik základních údajů o sacharidech . 5.2 Acyklické formy sacharidů . 5.3 Fischerova projekce . 5.4 Cyklické formy sacharidů . 6 Příčiny chemických děj Konformace monocyklických sloučenin stabilita cykloalkanů je nízká vpřípadě malých cyklů(3,4), které jsou planárnínebo téměř planárnía vyskytuje se v nich silné pnutí. u normálních cyklů(5-7) je stabilita velmi vysoká, pnutí vtěchto kruzích je díky výhodným neplanárnímkonformacímvelmi nízké

Konformace: různé možnosti prostorového uspořádání, které lze otáčením kolem vazeb navzájem ztotožnit. Nejčastěji se takto vyjadřuje prostorové uspořádání uhlovodíkových Uhlovodíkové zbytky vytvořené od alkanů a cykloalkanů jsou vždy jednovazné a mají příponu -yl. Přehled příkladů v Tabulce 2. Alkeny. cykloalkanů. nenasycené zákrytová a nezákrytová konformace Jako racemát označujeme: optickou antipodu stáčející rovinu polarizovaného světla. směs dvou optických antipod o téže koncentraci. směs dvou konformací (vaničkové a židličkové) o stejné koncentraci Rozdělení organických sloučenin. Homologická řada. Konformace Nejstálejší konformace uhlíkatého řetězce Konformace cyklohexanu. Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů (tt, tv, rozpustnost, (, dipólový moment, permitivita, index lomu, IČ spektra, NMR, hmotnostní spektrum, chirooptické vlastnosti (u C*) Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. Polymerace. Optická aktivita a symetrie molekul

ELU

Konformace alkanů (ethan, butan, perspektivní vzorce a Newmanova projekce) a cykloalkanů (cyklohexan - perspektivní vzorce) Cyklohexan: torzní a sterické pnutí, židličková a vaničková konformace, konformační rovnováha monosubstituovaných a disubstituovaných cyklohexanů (cis/trans konfigurace a 1,2-, 1,3- a 1,4. - zdrojem alkanů i cykloalkanů jsou ropa a zemní plyn - vazby vycházející z C . svírají úhel 109°28´ - kolem jednoduchých vazeb. lze otáčet části molekul konformace - s rostoucím větvením řetězce se snižuje teplota varu alkanů (2 Konformace jsou prostorová uspořádání molekul téže sloučeniny, která se dají ztotožnit vnitřní rotací částí molekul kolem jednoduchých vazeb. Liší se vnitřní energií molekul. Např. krajní polohy molekuly ethanu - ethan zákrytový ji má největší, nezákrytový nejmenší. Hydrogenací cykloalkanů může být. Teplota tání cyklopropanu je nižší než teplota tání ostatních cykloalkanů, tající při teplotě 128 ° C nižší než nula. Nicméně, není to jediný cykloalkan, který taje při teplotě nižší než nula, tento jev lze pozorovat také u cyklobutanu, cyklopentanu a cykloheptanu.

Cykloalkany - Tiscali

Alkany a cykloalkany NaŠprtej

Alkany, cykloalkany: referát - iReferaty

 1. konformační anaýza cykloalkanů- pnutí 109o 60o 49o 19o 90o 109o 108o 1o 109o Adolf von Baeyer předpověděl v r. 1885, že vzhledem k úhlu mezi vazbami uhlíku 109o budou kruhy kromě 5ti a 6ti-členných tak napnuté, že nebudou syntetizovatelné Baeyerovo pnutí lze připravit kruhy od 3 i přes 30 uhlíků velk
 2. ace a přesmyky), iontové a radikálové reakce, chemická rovnováha (Gibbsova energie atd.), disociační energie vazby, energetické diagramy
 3. Konformace a konfigurace alkanů a cykloalkanů. Radikálová substituce alkanů. 3. Alkeny - struktura, fyzikální vlastnosti, E/Z-nomenklatura. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu a jejich stereochemie. Radikálové adice. Polymerace. 4. Konjugované systémy vazeb
 4. Alkany a cykloalkany • Homologická řada alkanů a cykloalkanů • Konformace • Zdroje uhlovodíků • Fyzikální a chemické vlastnosti • Radikálová substituce • Nejdůležitější alkany a cykloalkany 21. Alkeny, alkiny a alkadieny • Charakteristika homologických řad • Struktura, zdroje a vlastnosti • významné reakce.
 5. Konformace a Chemie · Vidět víc » Cyklohexan. Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanů. Nový!!: Konformace a Cyklohexan · Vidět víc » Dvojná vazba. Dvojná vazba (v originále Double bind) je psychologický pojem, označující způsob komunikace, při níž jedinec dostává od komunikující osoby dvě neslučitelné.
 6. Konformace a konfigurace alkanů a cykloalkanů. Radikálová substituce alkanů. 4. Alkeny - struktura, fyzikální vlastnosti, E/Z-nomenklatura. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu a jejich stereochemie. Radikálové adice. Polymerace. 5. Konjugované systémy vazeb
 7. konformace cyklohexanu Krajní konformace jsou dvě extrémní konformace, které se od sebe nejvíce liší. Molekuly s různou konformací se od sebe liší energií, která je dána především vzájemným odpuzováním protilehlých atomů vodíku (čím jsou blíže u sebe, tím se více odpuzují a energie roste)

Cyklohexan - Wikipedi

 1. Alkany a cykloalkany. Izomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanizmus. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. ahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanizmus a stereochemie adičních reakcí. Polymerace
 2. Alkany a cykloalkany. Izomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanizmus. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanizmus a stereochemie adičních reakcí. Polymerace. Optická aktivita a symetrie molekul
 3. Jednovazné zbytky vytvoříme od cykloalkanů stejným způsobem jako u alkanů a uhlík s volnou vazbou nese číslo 1 ( např. cyklopropan - cyklopropyl ). Psaní vzorců uhlovodíků Při psaní vzorců podle názvů postupujeme naopak. konfigurace nebo konformace molekuly. Konstituce popisuje druh a pořadí atomů i vazeb v molekule.
 4. Alkany -an CnH2n+2 Cykloalkany cyklo-; -an CnH2n Alkeny -en CnH2n Alkadien -dien CnH2n-2 15. Alkany, alkeny Alkany a cykloalkany Charakteristika: = parafíny -nasycené uhlovodíky(mají jen jednoduché vazby σ) - obsahují pouzejednoduché vazby C-H a C-C - vazby jsounepolární - reakce nasycených uhlovodíků majíradikálový charakter −Málo reaktivní − Nejjednodušší: CH4.
 5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Alkany a cykloalkany. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. Polymerace. Optická aktivita a symetrie molekul • Střídavá konformace: • Zákrytová konformace: Konformery - ethan Konformery - propan Konformery - butan synperiplanární synklinální antiperiplanární Konformery u cykloalkanů • Úhlové pnutí: vniká zvětšováním, nebo zmenšováním vazebných úhlů - Vazebný úhel v tetraedru - 109° 60° 90° 108° • Torsní.

Stereochemie cyklických sloučenin Planární struktura, vynucená syn-periplanární konformace - velké pnutí v molekule Valenční úhel je 60 ° (ale uhlík v sp3 má 109°) Pitzerovo pnutí - pnutí v molekulách, které je dáno jejich konformací Beyerovo pnutí - pnutí v molekulách, které je dáno deformací valenčního úhlu.. Nasycené uhlovodíky - ALKANY (parafíny) a CYKLOALKANY (nafteny) Jednoduchá vazba, C -sp3 Konformace - prostorové uspořádání molekuly vznikající otáčením kolem jednoduchých vazeb C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 Znázornění konformace - Newmannovou projekcí: př. butan Další konformace Nejméně výhodná konformace. Isomerie, konformace a reakce (2011-04-28) Indukční a mezomerní efekt (2011-05-03) Poznámky alkany a cykloalkany: Poznámky reakce alkanů, cykloalkanů: Poznámky alkeny (2010-06-07) Poznámky alkyny (2010-06-14) Poznámky areny (2010-06-14) Názvosloví areny: Názvosloví organické chemie - příklady 1: Názvosloví organické chemie. Alkany a cykloalkany, struktura, konstituční isomerie. Konformace a konfigurace alkanů a cykloalkanů. Radikálová substituce alkanů. Halogenalkany. Fyzikální a chemické vlastnosti, nukleofilní substituce, vliv struktury substrátu a nukleofilu. Organická stereochemie. Stereochemie substitučních (SN) a eliminačních reakcí Jsou to skripta z univerzity v Pardubicích, je to tam slusne vysvetleno. Snad nekomu pomuzou

úhlového napětí, deformačního napětí konformace (Pitzerovo pnutí) deformace trans-cyklické (neboli van der Waalsovo napět). Prokopová VŠHT, teoretická polymerace cykloalkanů - tabulka hodnot kJ . 26 Energie pnutí v cyklu [kcal/mol] Velikost řetězc Stavba atomu, výskyt uhlíku, alotropické modifikace. Fyzikální a chemické vlastnosti uhlíku. Nejdůležitější anorganické sloučeniny uhlíku. Charakter uhlíku v organických sloučeninách. Izomerie (konstituce a konfigurace), konformace Konformace alkanů a cykloalkanů, Newmanova projekce. Homolytické a heterolytické štěpení, karbokation, karbanion, radikál, stabilita karbokationtů a radikálů, hyperkonjugace. Radikálová substituce alkanů (halogenace - mechanismus, regioselektivita).Halogenace do allylové a benzylové polohy. Stereochemi Alkany a cykloalkany, chem. názvosloví. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmannova projekce. Geometrická isomerie u cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny

pojmenování cykloalkany - Doutník

 1. ace, oxidace. Cykloalkany. Důležité alkany a cykloalkany. 17. Nenasycené uhlovodíky Charakteristika alkenů, alkynů a alkadienů. Homologické řady. Prostorová izomerie na vazbě C=C. Názvosloví
 2. konformace - příprava alkanů a cykloalkanů Alkeny - názvosloví, geometrická izomerie - chemické vlastnosti (adice, polymerace, VMEGS Žijeme v Evropě (referáty a jejich hodnocení - význaþní Evropané a jejich přínos vědě) EV Člověk a životní prostředí (negativní působení uhlovodíků n
 3. Sylabus přednášek předmětu Organická chemie I (b) pro bakalářské studijní programy na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Přednášky 2 hodiny týdně + cvičení 2 hodiny týdně, předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.. letní semestr. Předmět organické chemie, struktura organických sloučenin, chemický vzorec a struktura, uhlíkatý skelet a.
 4. Sylabus přednášek předmětu Organická chemie II (b) pro bakalářské studijní programy na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Přednášky 2 hodiny týdně + cvičení 2 hodiny týdně, předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.. zimní semestr. Aromatické sloučeniny 2. efekty substituentů, nukleofilní aromatická substituce, oxidace aromátů, redukce aromátů
 5. Konformace nezákrytová má proto ze všech konformací ethanu energii nejnižší. - reakce cykloalkanů- cyklopropan a cyklobutan: velmi reaktivní (cyklopropan reaktivnější než cyklobutan). Při některých reakcích se chovají jako nenasycené uhlovodíky (dávají adiční reakce, i když nemají násobné vazby)..
 6. - u cykloalkanů je konformace omezená kvůli cyklické struktuře a velkému odklonu od vazebného úhlu např. cyklohexan. a) vidličková - všeobecně převažuje. b) vaničková . Vlastnosti: Chemické: - velmi málo reaktivn

Alkany, cykloalkany ucebnice

 1. - zdrojem alkanů i cykloalkanů jsou ropa a zemní plyn - vazby vycházející z C svírají úhel 109°28´ - kolem jednoduchých vazeb lze otáčet části molekul konformace - s rostoucím větvením řetězce se snižuje teplota varu alkanů (2
 2. ima van der Waalsovsky vázaných systémů (HF) 2 a (HF) 3. Jak silně jsou tyto komplexy vázány (jaká je energie rozpadu na monomery)? Úrove
 3. ace) c) dehydrogenace. Použití alkanů. Chemické reakce: 1. CH4 + O2 → 2. CH4 + H2O (g) → (800°C - parní reformování) 3. CH4 → (1 200°C - pyrolýza methanu) 4
 4. Alkany a cykloalkany. Izomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanizmus. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. ahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanizmus a stereochemie adičních reakcí. Polymerace. 4) 3-fosfoglycerát → Ser, Cys a Gly. 5) Phe.

Alkany - Wikipedi

19. Vyber u každého typu konformace energeticky nejvýhodnější variantu a pojmenuj ji: a) b) 4. Napiš souhrnný vzorec 11. členu homologické řady cykloalkanů: 6. Pokus se najít různá umístění pro dvojnou vazbu a doplnit vzorce hexenu. Sloučeniny s využitím polohy dvojné vazby pojmenuj. 12. Pojmenuj Konformační analýza alkanů a cykloalkanů Konformace je prostorové uspořádání molekuly vzniklé rotací kolem jednoduché vazby. Konformer je konformace v lokálním minimu na hyperploše potenciální energie. Původ bariéry rotace kolem jednoduché vazby: Sterická repulze skupin (zanedbatelná pro ) VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘVN OR AN KÁ M Pracovní listy Mgr. Renata Hančíková, RNDr. Miroslava Hermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002 Co je konstituce, konfigurace, konformace? Co je izomerie, jaké druhy izomerie znáte? Jaké druhy řetězců tvoří atomy uhlíku? Jak se rozdělují uhlovodíky podle vazeb a podle řetězců? Co je to homologická řada? 12. Charakterizujte skupinu alkanů a cykloalkanů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti z. chemie vÝvoj chemie. struktura hmoty. chemickÁ vazba. chemickÁ reakce. redoxnÍ reakce. acidobazickÉ reakce. srÁŽecÍ reakce. komplexotvornÉ reakc

Cyklohexan s jedním substituentem (video) Khan Academ

Cyklické nasycené uhlovodíky: způsob jejich výroby

hybridizace uhlíku v org. sloučeninách, izomerie konstituční a konfigurační, konformace Kolbeho syntéza, hydrogenace, význam Grignardových činidel 4. Radikálové a iontové substituce alkanů a cykloalkanů - halogenace, sulfochlorace, nitrace (včetně mechanismu), oxidace, krakování, fyzikální vlastnosti alkanů 5 Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu, stabilita kruhů. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmanova projekce. Stereoisomerie u cykloalkanů. Nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-, Z-), Cahnova-Ingoldova-Prelogova pravidla. SR jako typická reakce alkanů a jejich.

Předměty - vscht.c

Konformery u cykloalkanů • Úhlové pnutí: vniká zvětšováním, nebo zmenšováním vazebných úhlů • Vazebný úhel v tetraedru Cyklohexan • Zcela bez pnutí • Židličková, vaničková, položidličková a twist - konformace Axiální vodíky Ekvatoriální vodíky Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia. a pro čtyřleté studium. Velké Meziříčí. 2009 Obsah. A Identifikační údaje VYSOKÉ UČ ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. REKTORÁT - Antonínská 548/1, 601 90 Brno, tel: 541 141 111, fax: 541 211 309, www.vutbr.cz. Vedení škol Školní vzdělávací program . pro gymnázia. vyšší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7. OBSAH. 1. Identifikační údaj

Reakce organických sloučenin - Karolinu

3 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Jsou podobné fyzikálním vlastnostem alkanů. První členy jsou plynné látky, střední jsou kapalné a nejvyšší jsou pevné látky. U alkenů se setkáváme s isomerií, kterou jsme poznali u cykloalkanů, s cis-trans isomerií: cis-but-2-en trans-but-2-en Cis a trans isomery se liší fyzikálními i chemickými vlastnostmi: isomer teplota tání teplota varu. Chemie - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . 1.Téma: Chemická vazba. definice, podmínky vzniku chem.vazby; kovalentní (polární,nepolární) a iontová vazba, kovová vazba, koordinačně kovalentní vazba - NH 4 + a H 3 O +, elektronegativita, energie vazebná a disociační, délka vazby, s a p-vazby, násobné vazby, slabší vazebné interakc

 • Dr max jarischův roztok.
 • Malý princ originál.
 • Prace administrativa.
 • Online cviceni.
 • Výpadky slov.
 • Mikrovláknová utěrka praní.
 • Čtyři dohody představení 2018.
 • Dětský pokoj na sever.
 • Poděkování ročníková práce.
 • Čeření skla.
 • Soustružení drážek.
 • Venkovní atrapa bezpečnostní kamery dummy3 s blikající led.
 • Mcdonald rozvoz.
 • Mandevilla pěstování.
 • Zásnubní prsten bez kamínku.
 • Ringtone android.
 • Detska poradna.
 • Vaz spojuje kost a.
 • Yamaha 535 virago test.
 • Pronajem garaze kosire.
 • Wakesurfing.
 • Zákaz pěstování topinambur.
 • Marmeláda z minikiwi recept.
 • Dorty tábor.
 • Vánoční eshop.
 • Jasminovy caj jeho ucinky.
 • Jeep wrangler 2018 spotřeba.
 • Love movie.
 • Irské svátky a tradice.
 • Napis hollywood.
 • Gelové nehty ceník.
 • Kouzlo akordy.
 • Instagram prehledy.
 • Tv prima online živě.
 • Vrták do železa 22mm.
 • Kde se těží zemní plyn.
 • Android 7 manual.
 • Hirsuties coronae glandis.
 • Dymytry.
 • Nerovnice s odmocninou.
 • Kosprd a telecí alfa.